KONTAKT

Vores vigtigste produkt

Xtracon A/S har de mest erfarne IT konsulenter.

FORRETNINGSBETINGELSER

Generelt Nærværende dokument beskriver vilkår og betingelser for Leverandørens ydelser til Kunden.

Aftaleperiode Aftaleperioden fremgår af ordrebekræftelsens/aftalens forside.

Regulering af aftaler Alle reguleringer foregår via indgåelse af skriftlige aftaler, parterne imellem.

Ved ophør af aftaler Ved ophør af aftaler eksisterer tre scenarier:

* Eksisterende aftaler forlænges, på eksisterende vilkår.

* Der udarbejdes nye aftaler.

* Kunden vælger at skifte leverandør på den pågældende ydelse.

Uanset hvilken af de tre ovenstående scenarier, der aftales på det givne tidspunkt, forpligter Leverandøren sig til at yde Kunden assistance til evt. overdragelse og fortsættelse af den videre drift.

Leverandørens eventuelle assistance ved ophør af eksisterende aftale eller flytning af de af eksisterende aftale omfattede enheder, ydelser m.m. fastlægges i særskilt aftale forud for ophørstidspunktet med udgangspunkt i parternes beslutninger. Såfremt særskilt aftale ikke forefindes, fakture-res Kunden efter Leverandørens til enhver tid gældende, standard timepriser for Leverandørens udførte ydelser.

Kunden er ansvarlig for, at udlånt driftsprogrammel slettes eller tilbageleveres til Leverandøren. Tilsvarende skal al udleveret dokumentation på udlånt driftsprogrammel tilbageleveres til Leverandøren.

Ved eksisterende aftalers ophør er Leverandøren, uanset ophørsårsag, forpligtet til at udlevere al materiale, som Kunden ved nærværende aftales indgåelse allerede havde rettighederne til, samt al materiale, som er anskaffet af Kunden eller for Kundens regning i aftaleperioden.

Efter eksisterende aftales ophør er Leverandøren ikke berettiget til at besidde data, der er kommet Leverandøren i hænde i kraft af eksisterende aftale.

Leverancens gennemførelse Det er aftalt mellem parterne, at leverancen påbegyndes ved aftalens underskrift eller ved nærmere aftalt dato.

Det påhviler parterne at give skriftlig og begrundet meddelelse til hinanden, straks når en af parterne må forudse, at der kan ske forsinkelse af en eller flere dele af de af aftalen omfattede ydelser.

Parternes samarbejdsorganisation Parterne er forpligtet til at medvirke konstruktivt og aktivt i samarbejdet. Specielt kan anføres en række områder, der forudsætter en aktiv indsats fra parterne:

* Deltagelse i statusmøder

* Opdateret information vedr. Partnernes organisation

* Forretningsmæssige ændringer der kan påvirke denne aftale og samarbejdsforholdet

Priser Alle priser er anført i danske kroner ekskl. moms. Ved indførelse af nye eller forhøjede danske afgifter er Leverandøren berettiget til at forhøje prisen med nettokonsekvensen heraf uden på forhånd at skulle varsle Kunden om forhøjelsen.

Leverandøren kan regulere sine priser, en gang årligt pr. 1. marts, første gang den 1. marts 2014 med den procentvise ændring i nettoprisindekset for januar måned fra foregående år til januar måned forud for reguleringstidspunktet. Øvrige reguleringer af priser varsles med aftalens til enhver tid gældende frister for opsigelser.

Betalingsbetingelser Med mindre andet er specifikt anført er betalingsbetingelserne til de enkelte drifts- og support ydelser løbende måned+30 dage fra fakturadato. Ved forsinket betaling opkræves morarenter jvf. rentelovens bestemmelser.

* Vederlag for drift og overvågning faktureres kvartalsvis forud.

* Vederlag for konsulentydelser faktureres straks efter udførelsen.

* Omkostninger for leverance af hardware samt andre 3. parts produkter faktureres på ordretidspunktet og med en betalingsfrist på 10 dage netto fra ordredato.

* Samtlige engangsomkostninger faktureres umiddelbart efter aftalens indgåelse.

Leverancekvalitet Alle Leverandørens ydelser udføres i overensstemmelse med de aftalte krav samt god skik inden for IT-branchen. Såfremt intet andet specifikt er aftalt, anvender Leverandøren standardværktøjer, der følger god praksis og er relevante set i forhold til Kundens IT – miljø.

Leverandøren skal endvidere til stadighed have et tilstrækkeligt og kvalificeret personale til sin disposition for udførelsen af de i aftalens ydelser for Kunden.

Anvendelse af underleverandører Leverandøren er berettiget til at anvende kvalificerede underleverandører til udførelsen af de i nærværende aftale omfattede opgaver.

Anvendelse af underleverandører fritager dog ikke Leverandøren fra forpligtelsen, ligesom Leverandøren hæfter for eventuelle underleverandørers produkter og tjenesteydelser ganske som for egne forhold.

Misligholdelse Såfremt Leverandøren misligholder sine forpligtelser jvf. nærværende aftale, og Kunden senest 20 arbejdsdage efter konstateret misligholdelse skriftligt henvender sig til Leverandøren herom, er Leverandøren pligtig til uden ugrundet ophold og inden 20 arbejdsdage, efter at misligholdelsen er kommet til Leverandørens kendskab, at berettige forholdet. I modsat fald er Kunden berettiget til at opsige aftalen omgående.

Ejerskab, rettigheder og licenser Fortegnelsen over det af nærværende aftale omfattede maskinel, maskinkapacitet og programmel fremgår af omfattede tillægsaftaler.

Leverandøren forbeholder sig ejendomsretten til leverede varer indtil hele købesummen inkl. leveringsomkostninger samt evt. renter og omkost-ninger er betalt fuldt ud.

Maskinel Kunden har rettighederne til og afholder omkostningerne i forbindelse med det omfattede maskinel, der drives af Leverandøren og som forefindes på Kundens lokationer.

Licenser Kunden har rettighederne til og afholder omkostningerne i forbindelse med det omfattede programmel, der drives af Leverandøren. Undtaget for denne bestemmelse er dog de overvågningsværktøjer som installeres af Leverandøren, her gælder det, at rettighederne forbliver Leverandørens.

Kunden indestår fuldt og helt for, at Kunden har de fornødne brugsrettigheder, herunder nødvendige licenser og tilhørende vedligeholdelsesaftaler på det omfattede programmel. Endvidere indestår Kunden fuldt og helt for, at ovennævnte brugsrettigheder, licenser m.m. ikke strider mod, at Leverandøren varetager de af nærværende aftale omhandlede drift og overvågningsopgaver på Kundens installation.

Såfremt der ikke fra Kundens side er indgået de påkrævede aftaler for at Leverandøren kan levere de af nærværende aftale omfattede drifts- og support ydelser, er det Kundens pligt at indgå de nødvendige aftaler uden ugrundet ophold. Leverandøren friholdes enhver form for omkostning i forbindelse med disse aftaler.

Data Parterne er uberettiget til at kopiere hinandens data og dokumentation i videre omfang end nødvendigt for at opnå effektiv og professionel vareta-gelse af nærværende aftales ydelser med respekt for gældende licens bestemmelser.

Kunden har råderet over alle data samt resultaterne af pågældende data, der i henhold til nærværende aftale overdrages til Leverandørens behand-ling. Leverandøren har i sagens natur ret til at benytte de data, som Leverandøren må finde nødvendige for at varetage udførelsen af de omhand-lede opgaver, under hensyntagen til aftalte sikkerhedsregler og procedurer.

Rapporter Evt. rapporter, der udarbejdes af Leverandøren til Kunden som del af nærværende aftale, bliver Kundens ejendom i takt med, at de overgives til Kunden.

Leverandørens erstatningspligt Såfremt Leverandøren måtte blive pålagt erstatning, kan Kunden kun kræve erstatning for disse forhold, såfremt Kunden kan dokumenter et evt. tab. Leverandøren kan ikke ifalde erstatning ud over den samlede årlige afgift for nærværende aftale.

I øvrigt gælder dansk rets almindelige regler om erstatning, dog kan der ikke kræves erstatning for driftstab, tabt avance eller andet indirekte tab.

Produktansvar I tilfælde af, at et produkt eller en tjenesteydelse, solgt under denne aftale, direkte forårsager fysisk skade på person eller ejendom, og skaden ude-lukkende skyldes en defekt ved produktet eller tjenesteydelsen, påhviler der Leverandøren erstatningsansvar i form af produktansvar i det omfang, det kan bevises at skaden skyldes Leverandørens fejl eller forsømmelse.

I forbindelse med evt. leverance af hardware, er det hardwareproducentens garantiansvar som er gældende. Såfremt det pågældende hardware ikke er omfattet af en af Leverandørens indgået driftsaftale, beregner Leverandøren sig for medgået tid og transport j.fr. de til enhver tid gældende listepriser, i forbindelse med support og fejludbedring.

I øvrigt finder dansk rets almindelige regler om produktansvar anvendelse.

Forsikring Leverandøren er ansvarlig for at være behørigt forsikret for de skader han måtte påføres eller påføre Kunden, Kundens personale eller tredjepart under udførelse af konsulentarbejdet.

Teleforbindelser Såfremt Leverandøren assisterer Kunden i forbindelse med Kundens internetforbindelser (WAN) over for teleleverandøren, er Leverandøren på ingen måde ansvarlig for kvaliteten af oppe tiden af teleforbindelserne.

Nedbrud på Kundens tele- og datalinjer, som forhindrer Leverandøren i at anvende og levere sine driftsydelser, fritager Leverandøren for leverance-ansvar i den pågældende periode, som nedbruddet måtte vare. Leverandøren skal dog hvis muligt tilbyde alternative løsningsforslag. Disse alterna-tive løsningsforslag kan være betalbare for Kunden.

Konkurs m.v. Såfremt en af parterne går konkurs, standser sine betalinger eller åbner forhandlinger om akkord, kan modparten hæve kontrakten i dens helhed.

I dette tilfælde er Leverandøren forpligtet til at udlevere alt materiale som er Kundens ejendom, herunder dokumentation for installationen, drifts-dokumentation m.v.

Overdragelse Såvel Leverandøren som Kunden er berettiget til at overdrage deres rettigheder og forpligtelser i forbindelse med nærværende aftale inden for hhv. Leverandørens og Kundens egen organisation. Ingen af parterne kan foretage overdragelse af nærværende aftale til tredjemand uden forudgående aftale med den anden part.

Force majeure Hverken Leverandøren eller Kunden skal i henhold til denne kontrakt anses for ansvarlig overfor den anden part, for så vidt ansvaret skyldes for-hold, der ligger udenfor parternes kontrol, herunder strejke og lockout, og som parten ikke ved kontraktens underskrift burde have taget i betragt-ning og ej heller burde have undgået eller overvundet, eller som i øvrigt ikke skyldes fejl eller forsømmelser fra den pågældende parts side.

Force majeure ved forsinkelse kan højst gøres gældende med det antal arbejdsdage, som force majeure-situationen udløser. Såfremt en tidsfrist for Leverandøren udskydes på grund af force majeure, udskydes de betalinger, der knytter sig dertil, tilsvarende. Dog er begge parter berettiget til at hæve aftalen, såfremt ovennævnte forhold varer mere end 90 dage.

Tavshedspligt Leverandøren skal iagttage ubetinget tavshed med hensyn til oplysninger vedrørende Kunden eller andres forhold, som kommer til Leverandørens kendskab i forbindelse med opfyldelsen af nærværende aftale. Leverandørens medarbejdere, underleverandører og andre, der bistår Leverandø-ren, er pålagt samme forpligtelser. Alle indgåede aftaler er fortrolige mellem parterne, og må ikke i nogen form oplyses eller udleveres til tredjemand. Leverandøren har mulighed for efter aftale, at bruge Kunden som reference.

Tvistigheder For indgåede aftaler gælder dansk ret. Enhver tvist mellem parterne i forbindelse med indgåede aftaler, afgøres endeligt og bindende ved voldgift efter regler for Den almindelige Voldgiftsret i Danmark, jf. Lov om voldgift, lov nr. 181 af 24. maj 1972.

Omkostninger ved aftaleindgåelse Parterne bærer hver for sig egne omkostninger i forbindelse med tilblivelsen af aftaler.

Aftaleændringer Indgåede aftaler kan udelukkende ændres ved skriftlig aftale mellem parterne. Gyldige ændringer skal udformes som tillæg til eksisterende aftaler. Ændringer til eksisterende aftaler kan ske ved særskilt udformning af et nyt bilag, som selvstændigt skal underskrives af Parterne.

Det er således parterne bekendt, at beslutninger truffet ved ledelses- og driftsgruppemøder samt udarbejdede referater og lignende ikke i sig selv udgør en ændring af aftalegrundlaget.

Ølbycenter 5, 1. sal | 4600 Køge | Tlf: +45 4635 0902 | E-mail: support@xtracon.dk

KAN VI HJÆLPE?

Scroll to Top